Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Konferencji

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Konferencji

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@zacheta.art.pl;
c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez administratora oraz dokonania rezerwacji noclegu przez Organizatorów Konferencji;
d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w Konferencji organizowanej przez administratora;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konferencji oraz zarezerwowania noclegu przez administratora. Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w organizowanej Konferencji.