Regulamin

W związku z sytuacją w kraju związaną ze wzrostem liczby zachorowań na COVID 19 wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzanymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji, w tym koniecznością zapewnienia najwyższych procedur bezpieczeństwa Organizatorzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu konferencji Sztuka edukacji. Fotografie w działaniu – online.

 

W związku z powyższym aktualizuje się regulamin konferencji nadając mu następujące brzmienie:

REGULAMIN KONFERENCJI Sztuka edukacji. Fotografie w działaniu
1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konferencji jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00–916 Warszawa). Współorganizatorami są Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie. Partnerem Konferencji jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

1.2 Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji dyrektorów szkół, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych itp., nauczycieli, pedagogów, wychowawców, edukatorów, animatorów kultury i artystów.

1.3 Konferencja odbywa się w dniach 26–28 listopada 2020 roku ONLINE.

1.4 Oficjalną stroną internetową Konferencji zawierającą odnośnik do serwisu internetowej rejestracji jest: sztukaedukacji.zacheta.art.pl

1.5 Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Konferencji także w charakterze Prelegentki/Prelegenta i zgłaszania do otwartego konkursu autorskiego Projektu do zaprezentowania w trakcie Konferencji. Do konkursu można zgłaszać Projekty, które spełniają następujące warunki:
— uczą uważnego patrzenia na fotografię
— wykorzystują fotografię jako narzędzie w poznawaniu różnorodności spojrzeń i świata
— zachęcają uczniów do krytycznego myślenie o fotografii oraz zwracają ich uwagę na manipulacje w jej wykorzystaniu
— realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub artystów;
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji).

2. Zasady uczestnictwa

2.1 Warunkiem niezbędnym udziału  w Konferencji jako Uczestniczka/Uczestnik jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, do którego odnośnik znajduje się w zakładce „Weź udział”. Formularz zostanie udostępniony na stronie sztukaedukacji.zacheta.art.pl w listopadzie 2020 roku.

2.2 Warunkiem niezbędnym udziału w Konferencji jako Prelegentka/Prelegent jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Zgłoś projekt! na stronie sztukaedukacji.zacheta.art.pl od dnia 28 września 2020 roku oraz wysłanie wymaganych w Formularzu załączników. Zgłaszający otrzyma automatyczne potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie Projektu nie jest równoznaczne z włączeniem go do programu Konferencji.

2.3 Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konferencji w charakterze Prelegentki/Prelegenta upływa dnia 18 października 2020 roku. Po upływie tej daty zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zamknięcia rejestracji. Ewentualne zmiany terminów zostaną ogłoszone na stronie sztukaedukacji.zacheta.art.pl

2.4 Wyboru Projektów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji dokona komisja, w której składzie będą m.in. przedstawiciele organizatorów Konferencji.

2.5 O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Konferencji w charakterze Prelegentki/Prelegenta osoby zgłaszające Projekt zostaną poinformowane przez Organizatora drogą mailową do dnia 26 października 2020 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu, jeśli zmianie ulegnie termin o którym mowa w ust. 2.4. powyżej.

2.6 Zgłaszający się do udziału w Konferencji  jako Uczestniczka/Uczestnik i Prelegentka/Prelegent jest zobowiązany przed wypełnieniem Formularza zapoznać się z Regulaminem Konferencji i złożyć stosowne oświadczenie, którego treść znajduje się w Formularzu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją jego postanowień. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Konferencji i stanowi integralną część Formularza.

2.7 Udział w Konferencji jest bezpłatny.

2.8 Uczestniczka/Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestniczki/Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: konferencja@mufo.krakow.pl

2.9 W sprawach dotyczących rejestracji na Konferencję oraz w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy: konferencja@mufo.krakow.pl

3. Postanowienia ogólne oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1 Uczestniczka/Uczestnik oraz Prelegentka/Prelegent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych Zachętę – Narodową Galerię Sztuki z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, w celu umożliwienia jej/jego uczestnictwa w Konferencji.

3.2 Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Konferencji stanowią załącznik niniejszego regulaminu.

3.3 Uczestniczka/Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Organizatorów.

3.4 Utworzony i podany w procesie rejestracji przez Uczestniczkę/Uczestnika nick (imię i nazwisko) będzie wyświetlany innym Uczestnikom Konferencji.

3.5 Uczestniczka/Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas Konferencji na stronie internetowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (zacheta.art.pl) oraz stronie internetowej Konferencji (sztukaedukacji.zacheta.art.pl), w serwisie internetowym YouTube (youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z Konferencji, stronach internetowych prowadzonych przez Współorganizatorów (Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie) i Partnera (Uniwersytet Pedagogiczny), mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatorów i Partnera (w tym Facebook) oraz w mediach w celu informacji oraz promocji Konferencji.

3.6 Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestniczki/Uczestnika, przechodzą na Organizatorów i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz programie Konferencji, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście.

3.8 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu i jego uszczegółowienia co do zasad uczestnictwa w Konferencji, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków związanych z możliwością bezpośredniego prowadzenia Konferencji i stanu epidemii. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Konferencji

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki;
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@zacheta.art.pl;
c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez administratora oraz dokonania rezerwacji noclegu przez Organizatorów Konferencji;
d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w Konferencji organizowanej przez administratora;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konferencji oraz zarezerwowania noclegu przez administratora. Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w organizowanej Konferencji.