Deklaracja dostępności strony konferencji Sztuka Edukacji

Deklaracja dostępności strony konferencji Sztuka Edukacji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony konferencji Sztuka Edukacji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • nagrania wideo nie posiadają napisów,
 • multimedia nie posiadają audiodeksrypcji,
 • multimedia nie posiadają treści alternatywnych treści,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Celińska.
 • E-mail: p.celinska@zacheta.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 556 96 25
 • Telefon kom.: 502-175-192, możliwość kontaktu sms możliwość umówienia się na wideorozmowę w PJM.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretariat Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
 • E-mail: office@zacheta.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 556 96 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Znajdują się w nim też informacje dotykowe i głosowe, ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością wzroku oraz pętle indukcyjne w stanowiskach obsługi. 

Filia galerii, zlokalizowana przy ul. Gałczyńskiego 3, na tyłach Nowego Światu tylko częściowo dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku dostęp do podziemia galerii wyłącznie z asystą, z uwagi na kręcone, wąskie schody.

WEJŚCIE

W południowo wschodnim narożniku budynku znajduje się wejście główne z windą. Winda umożliwia swobodny dostęp z poziomu chodnika na poziom -1, gdzie zlokalizowana jest kasa i informacja, szatnia oraz dostępna toaleta. Z poziomu -1 można dostać się wewnętrzną windą na parter (księgarnia, wystawy, sala kinowa, sala warsztatowa) i pierwsze piętro (wystawy, biblioteka).

Rozsuwane, szklane drzwi wejściowe oraz na poziomie -1 oznaczone są pasami kontrastowymi.

Brak ścieżki dotykowej, podłoga jasna, niekontrastowa, w przestrzeni szatni ściany wyłożone lustrami – utrudnione poruszanie się dla osób słabowidzących, z zaburzeniami błędnika i innymi zaburzeniami związanymi z nadmiernymi bodźcami wizualnymi.

ZNACZNIKI TOTUPOINT 

Na zewnątrz budynku i w środku rozmieszczone są znaczniki Totupoint, zachęcamy do korzystania z nawigacji.

http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint&miasto=Warszawa&miejsce=Zach%C4%99ta+-+Narodowa+Galeria+Sztuki+Pl.+Ma%C5%82achowskiego+3

TYFLOPLANY 

– na poziomie -1, po prawej stronie od wejścia w drugiej niszy. 

– na poziomie 0, w holu głównym, w północno zachodnim narożniku

– na poziomie +1 na wprost windy 

Szczegółowe wskazówki dojazdu i poruszania się dla osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszczono na stronie: 

https://zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/osoby-z-dysfunkcja-wzroku

TOALETA

Toaleta dostosowana dla osób z trudnościami w poruszaniu się znajduje się na poziomie -1.

SALA MULTIMEDIALNA – utrudniony dostęp

Dostęp do Sali multimedialnej, zlokalizowanej od ulicy Burschego jest utrudniony dla osób poruszających się na wózkach. Alternatywna droga prowadzi przez hol główny i sale wystawowe zlokalizowane na poziomie 0. Sala wyposażona jest w rozkładaną widownię schodkową na 64 miejsca z możliwością dostawienia krzeseł bezpośrednio na podłodze. Posiada też zamontowaną na stałe pętlę indukcyjną. Droga do toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchu jest wydłużona w związku z alternatywnym wejściem.

MIEJSCA PARKINGOWE

Przed Zachętą znajdują się publiczne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd od ul. Królewskiej.

​​​​​​​KONTAKT Z GŁUCHYM PRACOWNIKIEM 

Daniel Kotowski d.kotowski@zacheta.art.pl. Można umówić się na wideorozmowę.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

PJM

Nagrania wideo posiadają tłumaczenie PJM.

W Zachęcie zatrudniony jest Głuchy pracownik, posługujący się PJM (kontakt: Daniel Kotowski d.kotowski@zacheta.art.pl).

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4.5:1.

Powiększanie strony

Powiększanie strony bez utraty funkcjonalności jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Zdjęcia i grafiki

Część zdjęć i grafik posiada teksty alternatywne.

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki – jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu). 

Inne informacje i oświadczenia

Zachęta oświadcza, że aktualnie realizuje projekt projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”, którego efektem będzie m.in. aktualizacja strony i jej funkcjonalności zakończona do dnia 30 września 2022 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Pauliną Celińską – e-mail: p.celinska@zacheta.art.pl, telefon: (+48) 22 556 96 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki nie posiada aplikacji mobilnych.