Regulamin

Regulamin spotkania warsztatowego Sztuka edukacji. Alfabet sztuki w Bydgoszczy

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem spotkania warsztatowego jest Zachęta – Narodowa Galeria  Sztuki (z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00–916 Warszawa). Współorganizatorem Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.

1.2 Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku w siedzibie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy (ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz).
1.3 Oficjalną stroną internetową spotkania warsztatowego zawierającą odnośnik do serwisu internetowej rejestracji jest: zac.local

  1. Zasady uczestnictwa

2.1 W spotkaniu warsztatowym mogą uczestniczyć nauczyciele, wychowawcy, animatorzy i edukatorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą z całej Polski. W wydarzeniu może brać udział tylko jedna osoba z danej szkoły, instytucji czy organizacji pozarządowej.

2.2 Udział w spotkaniu warsztatowym jest bezpłatny.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie zac.local do dnia 30 marca 2022 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu uczestniczki i uczestnicy otrzymają mailowo 1 kwietnia 2022 roku.

2.4 Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w trzech dniach wydarzenia w terminach: 22-24 kwietnia 2022 roku. Uczestnictwo potwierdza podpisem na liście obecności w każdy dzień spotkania warsztatowego.

2.5 Uczestniczka/Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym. Rezygnacja Uczestniczki/Uczestnika z udziału w spotkaniu warsztatowym winna być dokonana w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: sztukaedukacji@zacheta.art.pl najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2022 r. 

2.5 Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestniczek i uczestników poniesionych w związku z dojazdem do Bydgoszczy.

2.6 Organizator zapewnia nocleg uczestniczkom i uczestnikom dojeżdżającym spoza Bydgoszczy. Organizator pokrywa koszty noclegu, jak również dokonuje rezerwacji pokoju.

2.7 Organizator zapewnia uczestniczkom i uczestnikom wyżywienie oraz transport autokarowy do różnych lokalizacji, w których będą się odbywały poszczególne elementy programu spotkania warsztatowego.

2.8 W sprawach dotyczących rejestracji w wydarzeniu oraz w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy: kontakt.sztukaedukacji@zacheta.art.pl

  1. Postanowienia ogólne oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1 Organizator nie ubezpiecza Uczestnika/Uczestniczki biorących udział w spotkaniu warsztatowym i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3.2 Uczestnicy i uczestniczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania w ramach programu spotkania warsztatowego, jak również z miejscach zakwaterowania.

3.3 Uczestniczka/Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych Zachętę – Narodową Galerię Sztuki z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, w celu umożliwienia jej/jego uczestnictwa w Konferencji oraz dokonania rezerwacji noclegu przez administratora.

3.4 Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Konferencji stanowią załącznik niniejszego regulaminu.

3.5 Uczestniczka/Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas spotkania warsztatowego na stronie internetowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (zacheta.art.pl) oraz stronie internetowej Konferencji (zac.local), w serwisie internetowym YouTube (youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video, mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatorów (w tym Facebook) oraz w mediach w celu informacji oraz promocji spotkania warsztatowego.

3.6 Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie spotkania warsztatowego i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestniczki/Uczestnika, przechodzą na Organizatorów i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz programie Konferencji spotkania warsztatowego, o czym poinformuje Uczestniczki/Uczestników telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście.

3.8 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej spotkania warsztatowego.

3.9 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu i jego uszczegółowienia co do zasad uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków związanych z możliwością bezpośredniej realizacji spotkania warsztatowego i stanu epidemii. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.

4.0 Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją Galeria Sztuki;
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@zacheta.art.pl;
c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym organizowanym przez administratora oraz dokonania rezerwacji noclegu przez Organizatorów spotkania warsztatowego;
d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w spotkaniu warsztatowym organizowanym przez administratora;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu uczestnictwa w wydarzeniu oraz zarezerwowania noclegu przez administratora. Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w organizowanym spotkaniu warsztatowym.