Regulamin

Regulamin spotkania warsztatowego Sztuka edukacji. Alfabet sztuki w Warszawie

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem spotkania warsztatowego jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00–916 Warszawa). Współorganizatorem jest Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
1.2 Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 roku w siedzibie Państwow ego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (ul. Kredytowa 1, 00-556 Warszawa).
1.3 Oficjalną stroną internetową spotkania warsztatowego zawierającą odnośnik do serwisu internetowej rejestracji jest: https://sztukaedukacji.zacheta.art.pl.

2. Zasady uczestnictwa

2.1 W spotkaniu warsztatowym mogą uczestniczyć nauczyciele, wychowawcy, animatorzy i edukatorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą z całej Polski. W wydarzeniu może brać udział tylko jedna osoba z danej szkoły, instytucji czy organizacji pozarządowej.
2.2 Udział w spotkaniu warsztatowym jest bezpłatny.
2.3 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://sztukaedukacji.zacheta.art.pl do dnia 23 października 2022 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu uczestniczki i uczestnicy otrzymają mailowo 24 października 2022 roku.
2.4 Uczestniczka/uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w dwóch dniach wydarzenia w terminach: 4-5 listopada 2022 roku. Uczestnictwo potwierdza podpisem na liście obecności w każdy dzień spotkania warsztatowego.
2.5 Uczestniczka/uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym. Rezygnacja uczestniczki/uczestnika z udziału w spotkaniu warsztatowym winna być dokonana w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres: sztukaedukacji@zacheta.art.pl najpóźniej do dnia 31 października 2022 r.
2.5 Organizator nie zwraca kosztów podróży uczestniczek i uczestników poniesionych w związku z dojazdem do Warszawy.
2.6 Organizator zapewnia nocleg uczestniczkom i uczestnikom dojeżdżającym spoza Warszawy. Organizator pokrywa koszty noclegu, jak również dokonuje rezerwacji pokoju.
2.7 Organizator zapewnia uczestniczkom i uczestnikom wyżywienie w czasie trwania spotkania warsztatowego.
2.8 W sprawach dotyczących rejestracji na wydarzenie oraz w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sztukaedukacji@zacheta.art.pl.

3. Informacje organizacyjne

3.1 Organizator nie ubezpiecza uczestnika/uczestniczki biorących udział w spotkaniu warsztatowym i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3.2 Uczestnicy i uczestniczki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania w ramach programu spotkania warsztatowego, jak również z miejscach zakwaterowania.
3.3 Uczestniczka/uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych, tj. Zachętę – Narodową Galerię Sztuki z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, w celu umożliwienia jej/jego uczestnictwa w Konferencji oraz dokonania rezerwacji noclegu przez administratora.
3.4 Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją spotkania warsztatowego stanowią załącznik niniejszego regulaminu.
3.5 Uczestniczka/uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas spotkania warsztatowego na stronie internetowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
(zacheta.art.pl, ethnomuseum.pl) oraz stronie internetowej spotkania warsztatowego Sztuka Edukacji (https://sztukaedukacji.zacheta.art.pl/), w serwisie internetowym YouTube (youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video, mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora i Współorganizatora (w tym Facebook, Instagram) oraz w mediach w celu informacji oraz promocji spotkania warsztatowego.
3.6 Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie spotkania warsztatowego i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba uczestniczki/uczestnika, przechodzą na Organizatora i Współorganizatora, i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.
3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz programie spotkania warsztatowego, o czym poinformuje uczestniczki/uczestników telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście.
3.8 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej spotkania warsztatowego.
3.9 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu i jego uszczegółowienia co do zasad uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym, zwłaszcza w kontekście zmieniających się warunków związanych z możliwością bezpośredniej realizacji spotkania warsztatowego i stanu epidemii. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
3.10 Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z organizacją spotkania warsztatowego

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a) administratorem Państwa danych osobowych jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@zacheta.art.pl;
c) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w spotkaniu warsztatowym organizowanym przez administratora oraz dokonania rezerwacji noclegu przez Organizatorów spotkania warsztatowego;
d) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
f) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu, gdy przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Państwa uczestnictwem w spotkaniu warsztatowym organizowanym przez administratora;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia Państwu uczestnictwa w wydarzeniu oraz zarezerwowania noclegu przez administratora. Konsekwencją braku wyrażenia zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w organizowanym spotkaniu warsztatowym.