Regulamin udziału w konferencji Sztuka edukacji. Kultura w programach nauczania

1. Organizatorem Konferencji jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki . Konferencję finansuje i współorganizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sztukaedukacji2013.pl lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora kontakt@ sztukaedukacji2013.pl

3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w pierwszym i drugim dniu konferencji. Uczestnictwo w konferencji potwierdza podpisem na liście obecności.

5. Uczestnikom, który zaznaczyli taką opcję w formularzu,  zwracane są koszty podróży do Warszawy oraz koszty podróży powrotnej /pociąg, autobus/. Uczestnikom skierowanym na Konferencję przez instytucję  koszty zwracane będą na podstawie noty księgowej wystawionej na Organizatora przez te instytucje. Zwrot kosztów podróży uczestnikom indywidualnym następuje na podstawie oryginałów biletów wysłanych pocztą w ciągu 7 dni od odbytej podróży powrotnej (decyduje data stempla pocztowego) i wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

6. Uczestnikom, którzy zaznaczyli taką opcję w formularzu, Organizator zapewnia nocleg z 22 na 23 listopada 2013 r. Organizator pokrywa koszty noclegu oraz wyżywienia, jak również dokonuje rezerwacji pokoju.

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do  udziału w konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833).

10. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na filmowanie jego osoby i nagrywanie jego głosu.

Wszystkie prezentacje podczas Konferencji będą rejestrowane i zamieszczone w sieci Internet w całości lub w części (Uczestnicy tym samym wyrażają zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie www.sztukaedukacji2013.pl, na profilach firmowych na facebooku oraz w serwisie youtube lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z konferencji lub prezentacji audiowizualnych.

11. Prawa do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji  i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora  i mogą być wykorzystywane w sposób  nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą  na wszystkich  polach eksploatacji, a w szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu konferencji, o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail lub osobiście).

13. Uczestnicy konferencji mają obowiązek zapoznać się i stosować do powyższego regulaminu.

14. Uczestnictwo w konferencji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.