Regulamin

Regulamin Konferencji Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły

1. Organizatorem Konferencji Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Arsenał oraz Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
2. Oficjalną stroną internetową Konferencji jest www.sztukaedukacji2014.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.sztukaedukacji2014.pl i wysłanie elektronicznie całości na adres korespondencyjny Organizatora, sztukaedukacji@galeria-arsenal.pl. Jeśli Uczestnik chce być Prelegentem, do formularza zgłoszeniowego dołącza wymagane załączniki i wysyła całość elektronicznie na adres korespondencyjny Organizatora, sztukaedukacji@galeria-arsenal.pl.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem poczty e-mail upływa 6 października 2014 roku. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest e-mail zwrotny od Organizatora.
5. Uczestnik jest zobowiązany przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zapoznać się z Regulaminem Konferencji i złożyć stosowne oświadczenie, którego treść znajduje się w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.sztukaedukacji2014.pl. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zobowiązaniem się Uczestnika do stosowania się do jego postanowień.
6. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
7. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w co najmniej jednym dniu Konferencji. Swoją obecność potwierdza podpisem na liście obecności.
8. Uczestnikowi, który zaznaczył odpowiednią opcję w formularzu, przysługuje zwrot kosztów podróży do Białegostoku oraz zwrot kosztów podróży powrotnej. W obu przypadkach podróż musi odbyć się za pomocą środków komunikacji publicznej (PKS, PKP II kl.). Uczestnikowi skierowanemu na Konferencję przez instytucję koszty zwracane będą na podstawie noty księgowej wystawionej na Organizatora przez tę instytucję. Zwrot kosztów podróży dla Uczestnika indywidualnego następuje na podstawie oryginałów biletów.
9. Uczestnikowi, który zaznaczył taką opcję w formularzu, przysługuje jeden nocleg ze śniadaniem opłacany przez Organizatora. Uczestnik ma do wyboru jeden z dwóch terminów – z 22 na 23 października lub 23 na 24 października. Organizator rezerwuje wybrany przez siebie hotel i pokrywa koszty noclegu ze śniadaniem. W uzasadnionych przypadkach, organizator może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów 1 dodatkowego noclegu. Przerwy i lunch są uwzględnione w programie konferencji.
10. Organizator zapewnia Prelegentom niezbędny sprzęt do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Microsoft Windows oraz pakietem biurowym Microsoft Office.
11. W przypadku kiedy Uczestnik nie przyjedzie i nie powiadomi o tym Organizatora pocztą e-mail na adres sztukaedukacji@galeria-arsenal.pl na 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji, zostanie obciążony kwotą w wysokości 10% kosztów noclegu ze śniadaniem, którą uiści na numer rachunku bankowego Organizatora.
12. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu zakwaterowania.
15. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez Galerię Arsenał (ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji oraz dokonania rezerwacji noclegu.
16. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji Sztuka Edukacji. Artysta wraca do szkoły na stronie internetowej Galerii Arsenał (www.galeria-arsenal.pl), stronie internetowej Konferencji (www.sztukaedukacji 2014.pl), w serwisie internetowym Youtube (www.youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z Konferencji oraz w mediach w celu informacji oraz promocji Konferencji.
17. Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatora i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.
18. Organizator ustala plan Konferencji i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i programu Konferencji, o czym informuje uczestników telefonicznie, e-mailem bądź osobiście.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od ich opublikowania na stronie internetowej Konferencji. Do Uczestnika już zarejestrowanego stosowane są postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili dokonania zgłoszenia, chyba że zmienione postanowienia są korzystniejsze.

Białystok, dnia 15 września 2014 roku

Ost. zm. z dn. 9 października 2014