Regulamin

Regulamin Konferencji Sztuka Edukacji. Projekty kulturalne dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Wychowawczych

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konferencji jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (z siedzibą przy pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa) we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 62 w Zielonce. Konferencję finansuje i współorganizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1.2 Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji kadrę kierowniczą Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i placówek o podobnym charakterze, nauczycieli, pedagogów, artystów, animatorów, edukatorów, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.

1.3 Konferencja odbywa się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

1.4 Oficjalną stroną internetową Konferencji zawierającą serwis internetowej rejestracji jest: www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl.

1.5 Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Konferencji także w charakterze Prelegenta i zgłaszania do otwartego konkursu autorskiego Projektu do zaprezentowania w trakcie pierwszego dnia Konferencji. Do konkursu można zgłaszać Projekty, które spełniają następujące warunki:
— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji) z podopiecznymi Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, a także Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych

§ 2. Zasady uczestnictwa

2.1 Warunkiem niezbędnym udziału  w Konferencji jako Uczestnik jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (oznaczonego jako Zarejestruj się), który będzie dostępny od 3 listopada 2017 rokuna stronie www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl. Zgłaszający otrzyma automatyczne potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie Formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Konferencji, z uwagi na brzmienie § 2 ust. 2.2 poniżej. Potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji jest e-mail zwrotny od Organizatora, który zostanie przesłany do zakwalifikowanych Uczestników do dnia 20 listopada 2017 roku.

2.2 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do celowego doboru Uczestników Konferencji, według następujących kryteriów:
– kolejność zgłoszenia;
– miejsce prowadzenia działalności (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszystkich województw);
– rodzaj/forma działania (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszelkiego rodzaju podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i placówek o podobnym charakterze)

2.3 Warunkiem niezbędnym udziału w Konferencji jako Prelegent jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (oznaczonego jako Zgłoś wystąpienie) dostępnego na stronie www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl oraz wysłanie wymaganych w Formularzu załączników. Zgłaszający otrzyma automatyczne potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenie Projektu nie jest równoznaczne z włączeniem go do programu Konferencji.

2.3Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta upływa  dnia 29 października 2017 roku.Po upływie tej daty zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zamknięcia rejestracji. Ewentualne zmiany terminów zostaną ogłoszone na stronie www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl.

2.4 Wyboru Projektów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji dokona komisja, w której składzie będą m.in. przedstawiciele organizatorów i współorganizatorów Konferencji.

2.5 O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w Konferencji w charakterze Prelegenta osoby zgłaszające Projekt zostaną poinformowane przez Organizatora drogą mailową do dnia 2 listopada 2017 roku, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu, jeśli zmianie ulegnie termin o którym mowa w ust. 2.3. powyżej. .

2.6 Zgłaszający się do udziału w Konferencji  jako Uczestnik i Prelegent jest zobowiązany przed wypełnieniem Formularza zapoznać się z Regulaminem Konferencji i złożyć stosowne oświadczenie, którego treść znajduje się w Formularzu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją jego postanowień. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Konferencji i stanowi integralną część Formularza.

2.7 Udział w Konferencji jest bezpłatny.

2.8 Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w obydwu dniach Konferencji. Swoją obecność potwierdza podpisem na liście obecności.

2.9Prelegentowi, który zaznaczył odpowiednią opcję w Formularzu, przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy oraz zwrot kosztów podróży powrotnej. W obu przypadkach podróż musi odbyć się środkami komunikacji publicznej (PKS, BUS, PKP II kl.). Prelegentowi skierowanemu na Konferencję przez instytucję koszty zwracane będą na podstawie noty księgowej wystawionej na Organizatora przez tę instytucję. Zwrot kosztów podróży dla Prelegenta indywidualnego nastąpi na podstawie oryginałów biletów.

2.10 Uczestnikowi i Prelegentowi, który zaznaczył odpowiednią opcję w formularzu, przysługuje nocleg z 30 listopada na 1 grudnia opłacony przez Organizatora. Organizator rezerwuje wybrany przez siebie hotel i pokrywa koszty noclegu ze śniadaniem.

2.11. Uczestnikom Konferencji Organizator zapewnia jeden posiłek w ciągu dnia oraz kawę, herbatę i zimne napoje.

2.12 Organizator przewiduje honoraria dla Prelegentów.

2.13 Organizator zapewnia Prelegentom niezbędny sprzęt do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego i laptopa z systemem operacyjnym Microsoft Windows oraz pakietem biurowym Microsoft Office.

2.14Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres:   sztukaedukacji@zacheta.art.pl

2.15 W przypadku kiedy Uczestnik nie przyjedzie na Konferencję i nie powiadomi o tym Organizatora na 5 dni przed rozpoczęciem Konferencji, zostanie obciążony opłatą odpowiadająca wysokości 10% kosztów noclegu ze śniadaniem, zamówioną przez Organizatora, którą zobowiązany jest zapłacić w terminie 5 dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek bankowy Organizatora.Jest to związane z obowiązkiem rzetelnego wykorzystania środków publicznych.

2.16 W sprawach dotyczących rejestracji na Konferencję oraz w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy: sztukaedukacji@zacheta.art.pl

§ 3. Postanowienia ogólne

3.1 Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź skradzione w trakcie trwania Konferencji.

3.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których są prowadzone jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscu zakwaterowania.

3.4 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji oraz dokonania rezerwacji noclegu (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez Organizatorów Konferencji.

3.5 Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby, umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas Konferencji na stronie internetowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (www.zacheta.art.pl) oraz stronie internetowej Konferencji (www.sztukaedukacji.zacheta.art.pl), w serwisie internetowym YouTube (www.youtube.com) lub podobnym wykorzystywanym do streamingu video z Konferencji, mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatorów (w tym Facebook) oraz w mediach w celu informacji oraz promocji Konferencji.

3.6 Prawo do korzystania i rozporządzania materiałami powstałymi w trakcie Konferencji i materiałami zarejestrowanymi, w którym prezentowana jest osoba Uczestnika, przechodzą na Organizatorów i mogą być wykorzystywane w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie oraz programie Konferencji, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie, e-mailem, bądź osobiście.

3.8 Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.